Cookies management by TermsFeed Generator

Infolinka: +420 605 218 828

Ochrana soukromí

Tento dokument vysvětluje, jakým způsobem může realitní kancelář shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Dále zde najdete informace o právech, která máte ve vztahu k námi zpracovávaným osobním údajům.

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) je „IDEAL REALITY Hradec Králové“, spol. s r.o., se sídlem Dukelská třída 95/3, 500 02 Hradec králové, IČ: 60108444, email: ideal-hk@idealnet.cz, tel. +420 495 538 690 (dále jen „Správce“).

Osobní údaje Správce zpracovává za účelem výkonu realitní činnosti.

Právním důvodem zpracování osobních údajů je zejména plnění smlouvy o zprostředkování obchodu s nemovitostí nebo oprávněný zájem správce (např. za účelem přímého marketingu). Dalším důvodem je pak plnění zákonem stanovených povinností při výkonu realitní činnosti vyplývajících např. ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon č. 253/2008 Sb.); zejména v tomto případě máte jako subjekt údajů - zájemce ze smlouvy o zprostředkování (dále jen „Klient“) povinnost osobní údaje poskytnout, jinak hrozí odmítnutí obchodu ze strany Správce.

Osobní údaje mohou být poskytovány zejména účetnímu a daňovému poradci, IT expertovi udržující počítačový systém Správce (včetně dalších spolupracovníků Správce), dalším příjemcům dle potřeb či pokynů Klienta v souvislosti se smlouvou o zprostředkování (např. znalec, realitní webový portál apod.) nebo orgánům veřejné správy České republiky v případech, ve kterých má Správce takovou povinnost nebo je to potřebné pro účely zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti trvání smlouvy s Klientem, resp. po dobu stanovenou vnitřní směrnicí Správce a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy a Nařízení.

Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Klient má tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Klient má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o Klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Klient o to požádá. Klient má dále právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které by bylo založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává Klientovi možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Klientem, resp. z důvodu oprávněného zájmu či plnění zákonné povinnosti, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. Více informací o právech klientů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

V případě, že bude Klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.